Privacyverklaring RHA Publishing | RHA Reïncarnatietherapie | Marianne Notschaele-den Boer, ingaande 25 mei 2018 © - update januari 2022

 

AVG, wat is dat?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer jij me belt, mailt of op andere manier contact met me opneemt, ontvang ik meestal persoonsgegevens van je. Denk aan: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dat is niet zo veel informatie, maar ik bewaar en verwerk die gegevens wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met jouw gegevens gebeurt.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar, heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig wanneer je een therapieconsult bij mij wilt afspreken. Op mijn websites www.vorigelevens.nl en www.mariannenotschaele.nl kun je gratis e-boeken downloaden over reïncarnatietherapie en werken met vorige levens. Voor het lezen van deze e-boeken geldt geen leeftijdsgrens, die (e)boeken lees je op eigen verantwoordelijkheid.

Welke persoonsgegevens verwerk ik? Welke niet of niet meer? Hoe bewaar ik wat?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens zodra je contact met mij - RHA Publishing | RHA Reïncarnatietherapie | Marianne Notschaele-den Boer - hebt gehad via e-mail en/of telefoon over jouw hulpvraag met betrekking tot een consult. Dat betekent dat ik een of meer van de volgende gegevens van je verwerk:

·        Notities gemaakt tijdens een telefoongesprek met jou of tijdens een consult.

Deze gegevens worden door mij bewaard op mijn laptop of in ordners in mijn praktijk. Hiervoor geldt een juridische bewaartermijn van zeven jaar.

Ik houd geen e-mailadressenbestand bij voor nieuwsbrieven. Ik verzend geen nieuwsbrieven.

Een geluidsopname van het therapieconsult bij mij mag je altijd zelf maken. De verantwoording voor de opslag van zo’n digitaal geluidsbestand en wat jij daarmee doet, ligt bij jou. Beeldopname is niet toegestaan.

Digitale cliënt/dossierinformatie wordt op een beveiligde laptop opgeslagen. Dossieraantekeningen op papier zijn bewaard in ordners.

Als je mijn websites bezoekt, verzamel ik géén persoonsinformatie. Die websites zijn wel in beheer bij een provider. Mogelijk dat die data analytics bijhoudt, maar dat weet ik niet. Bekijk je mijn websites of download je gratis e-boeken, dan weet ik niet wie je bent. Er wordt geen informatie over jouw ‘zoekgedrag’ verzameld, tenzij de provider dat doet en ik daar geen weet van heb.

Mijn Blog Vorige Levens (Google) vraagt automatisch bij ieder bezoek om goedkeuring van cookies. Via cookies worden voor Google IP-adressen en systeeminformatie verzameld. Die cookies kun je al dan niet accepteren door aan te klikken op je scherm, om een artikel te lezen.

Waarom verwerk ik persoonsgegevens?

Ik gebruik die informatie om contact met je te kunnen onderhouden, om te kunnen bellen, e-mailen, post toe te sturen of het maken van facturen na afloop van een consult.

Wat doe ik niet met je gegevens?

Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik jouw informatie niet doorgeef aan anderen. Zoals ik al jarenlang in mijn algemene voorwaarden van mijn praktijk heb staan: “Dat wat we samen in een consult bespreken wordt vertrouwelijk behandeld. Voor wat betreft informatie die je tegenkomt in door mij geschreven praktijkverhalen, artikelen in bladen, blogs en boeken, is toestemming gevraagd aan betrokkenen.” In zulke gevallen wordt privégevoelige informatie geanonimiseerd, veralgemeniseerd of gewijzigd (andere naam, leeftijd, beroep).

Update 26-11-2018: eenmaal gegeven akkoord voor gebruik van een cliëntverhaal kan niet meer worden teruggedraaid nadat een boek of e-book is uitgegeven/verschenen.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?

Ik ben de enige persoon die toegang heeft tot jouw gegevens. Toch zijn er derde partijen die toegang mogen vragen tot jouw gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn praktijk goed te kunnen uitvoeren. Zo krijgt mijn boekhouder/accountant één keer per jaar een financieel jaaroverzicht, bedoeld voor de Belastingdienst. Daarin staan onder het kopje ‘consulten’ alleen afkortingen van cliëntnamen, bijv. VJ of AZ.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Ik neem vertrouwelijkheid en bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom heb ik, al zolang ik praktijk voer, maatregelen getroffen om misbruik, verlies van data en toegang door onbevoegden tegen te gaan. Ik ga zorgvuldig om met mijn laptop. Back ups van oude digitale bestanden liggen in een kluis, mijn pc beschikt over up to date anti-virus-software. Ik tref voorzorgsmaatregelen zoals het goed opbergen van dossiers en sluit mijn praktijk af bij afwezigheid. Er is een alarminstallatie aanwezig en de praktijk is alleen toegankelijk op afspraak.

Wil je je gegevens laten wissen?

Persoonsgegevens of dossieraantekeningen die ik heb opgeslagen worden alleen gewist nadat ik van jou een schriftelijk verzoek daartoe heb ontvangen. Is het langer dan zeven jaar geleden dat we contact hadden of dat je bij me kwam voor een consult, dan zijn cliëntendossiers al op passende wijze vernietigd, tenzij je eerder aangaf dat ik informatie uit cliëntcases (geanonimiseerd) mocht gebruiken voor het schrijven van verhalen. Mocht je me een keer gebeld hebben voor algemene informatie maar kwam het niet tot een therapieconsult, dan zijn je persoonsgegevens mogelijk ook al verwijderd. Zulke informatie bewaar ik slechts twee jaar. Neem contact met me op als je hierover vragen hebt of als je een verzoek tot wissen van jouw gegevens wilt indienen. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek, waarschijnlijk sneller, maar ja, ik heb het ook druk en ben soms wel eens niet goed bereikbaar of een keer met vakantie.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat me dit dan weten. Komen we er samen niet uit, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

© RHA Publishing - update tekst 10-01-2022